Podmienky užívania

Spoločnosť LionsHome.sk - ďalej len „LionsHome“ - prevádzkuje spoločnosť LionsHome GmbH. Nasledujúce zmluvné podmienky sa vzťahujú na používanie a prevádzku LionsHome.1. Vyhľadávanie produktov
LionsHome poskytuje užívateľom tejto stránky bezplatné prezentácie produktov na rôzne témy a bezplatnú funkciu vyhľadávania na nájdenie produktov z našich pridružených obchodov. Index produktov je vytvorený automatizovanými metódami a nepodlieha redakčnej kontrole LionsHome.

Samotný LionsHome nie je obchodníkom ani predajcom tovaru. Informácie o výrobkoch dostupné na tomto webe nie sú ponukou spoločnosti LionsHome. Využitím tejto ponuky nie sú so spoločnosťou LionsHome stanovené žiadne zmluvné záväzky týkajúce sa produktov. So spoločnosťou LionsHome neuzatvárate žiadne kúpne zmluvy. LionsHome nasmeruje užívateľa na stránky predávajúceho a je na užívateľovi, aby si preveril relevantné informácie potrebné na uzavretie zmluvy a platnosť u príslušných predajcov.

2.Výsledky vyhľadávania / Informácie o produkte
Obsah a usporiadanie výsledkov vyhľadávacích nástrojov sa zaznamenáva a zostavuje automatizovanými metódami. LionsHome sa snaží, aby tieto informácie boli čo najaktuálnejšie. Aktualizácia v reálnom čase nie je z technických dôvodov možná. Ceny, poštovné a / alebo informácie o ponuke sa môžu zmeniť a môžu sa zvýšiť.

Definovanie poradia zoradenia je výlučne na uvážení spoločnosti LionsHome. Zoradenie výsledkov môže nastať na základe rôznych faktorov triedenia a kvality a môže byť prípadne ovplyvnené zaplatenými províziami zo strany predajcov. Spoločnosť LionsHome nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu a presnosť zoradenia výsledkov vyhľadávania.

Obsah a ceny vo výsledkoch vyhľadávania LionsHome poskytujú tretie strany. LionsHome nemá žiadny vplyv na tento obsah a ani ho nekontroluje.

LionsHome nepreberá žiadnu záruku, ručenie, garanciu či inú zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo platnosť alebo iné vlastnosti obsahu. Konkrétne nie je poskytnutá žiadna záruka, že výrobky je možné skutočne získať za podmienok uvedených vo vyhľadávaní.

Nároky na zodpovednosť voči spoločnosti LionsHome, založené na materiálnych alebo nehmotných škodách spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím chybných alebo neúplných informácií sú vylúčené za predpokladu, že neexistuje úmysel alebo hrubá nedbalosť v mene spoločnosti LionsHome ..

Všetky uvedené značky a ochranné známky a tie, ktoré sú prípadne chránené tretími stranami podliehajú platným zákonom o ochranných známkach a vlastníckych práv príslušného vlastníka autorských práv.

3. Právo užívania
Informácie a ponuky inzerované na LionsHome sú výlučne určené pre súkromné ​​účely. (Elektronické) ukladanie alebo ďalšie spracovanie tohto obsahu nie je povolené. Do tohto systému nie je predovšetkým dovolené zasielanie automatizovaných požiadavkov.

4. Zodpovednosť
LionsHome neposkytuje žiadnu záruku za funkciu, kvalitu, spoľahlivosť alebo rýchlosť načítania služby. LionsHome si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu alebo predchádzajúceho upozornenia zastaviť prevádzku alebo upraviť službu s cieľom zmeniť alebo vylúčiť jednotlivých užívateľov z používania služby.

Nároky na náhradu škody zo strany užívateľa sú vylúčené, ak nižšie nie je uvedené inak. To platí aj pre zákonných zástupcov a zástupcov spoločnosti LionsHome.
Z vylúčenia zodpovednosti sú vylúčené nároky na náhradu škody spôsobené ublížením na zdraví, končatinách, zdraví a nároky na náhradu škody vyplývajúcej z porušenia podstatných zmluvných povinností. Podstatné zmluvné záväzky sú tie, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa zmluvy. Z vylúčenia zodpovednosti je tiež vylúčená zodpovednosť za škody založené na úmyselnom alebo hrubom nedbalom porušení povinností zo strany LionsHome, ich zákonných zástupcov alebo zástupcov. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobky zostávajú nedotknuté.

4.1 Odkazy na iné webové stránky a obsah tretích strán
LionsHome nemá žiadny vplyv na dizajn, kvalitu a obsah odkazovaných ponúk a internetových stránok a preto nepreberá žiadnu zodpovednosť, záruku ani ručenie ani inú zodpovednosť za takéto ponuky.

LionsHome nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za správnosť, úplnosť, akékoľvek zmeny alebo iné vlastnosti obsahu tretej strany (napr. informácie o produkte alebo ceny).

5. Zásady ochrany údajov
You will find our privacy policy here.

6. Záverečné ustanovenia
Právnym základom je výlučne nemecké právo, CISG sa na to nevzťahuje.

Užívatelia nemôžu prevádzať práva a povinnosti podľa tejto zmluvy.

Pokiaľ poskytovateľ zmení zmluvné podmienky, užívateľ môže voči oznámeniu o zmene vzniesť námietku do jedného mesiaca od prijatia.

Ak užívateľ včas vznesie námietku, LionsHome má právo na mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu bez dodržania výpovednej lehoty. Je potrebné upozorniť na možnosť na odvolanie. Zmena zmluvných podmienok platných od začiatku mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty je platná, ak užívateľ v danej lehote nepodá námietku. V akomkoľvek prípade odchýlky od podmienok užitia v anglickom jazyku má prednosť anglická verzia.

Posledná úprava: 14.05.2014